ul. Grobelna 6, 95-200 Pabianice
+48 42 215 55 39
sekretariat@muzyczna.pabianice.pl

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.muzyczna.pabianice.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność wynika z ograniczeń technicznych strony. Nowa strona internetowa jest w końcowej fazie przygotowania.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Pabianicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Dobrosz, adres poczty elektronicznej: admin@muzyczna.pabianice.pl , tel. +48 501425338.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach
ul. Grobelna 6
95-200 Pabianice

Budynek jest ogrodzony, wejście i wjazd na teren szkoły od ul. Grobelnej. Po wejściu do budynku szkoły po prawej stronie znajduje się portiernia, a na wprost wejścia schody na parter do holu. Przy schodach po prawej stronie do wejścia znajduje poręcz. Z holu głównego na dwa kolejne pietra prowadzą schody z poręczą po prawej stronie. Nie ma podjazdów dla osób poruszających się wózku inwalidzkim. Przed i za budynku wyznaczono  miejsca parkingowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Skip to content